رکورد شکنی های پیاپی سیمان سفید شرق

شرکت سیمان سفید شرق در مراسم بزرگداشت عملکرد شرکت های تابعه هلدینگ سیمان غدیر ، حائز ((رتبه اول شرکت های سیمانی از منظر تولید)) گردیده و با اهدا لوحی مورد تقدیر قرار گرفت.


مقالات مشابه