فرمهای نظرسنجی

 

 

کلیه مشتریان گرانقد میتوانند فرمهای نظر سنجی زیر را بر اساس شرایط همکاری با این شرکت دانلود و تکمیل نمایند و به شماره نمابر 05132644001 ارسال نمایند

 

- فرم نظر سنجی از مشتریان

- فرم نظر سنجی از مشتریان صنعتی