سیمان سفید

 

آنالیز فیزیکی و شیمیایی سیمان سفید شرق به شرح زیر می باشد.