اعضاء هیات مدیره

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

علی تدین

رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مهدی شریفی بروجردی

نائب رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

محمد مهدی ابراهیمی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

محمد صادق تقوی فردود

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل

دکترای مدیریت

مهدی قربانعلی زادگان

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد حسابداری