اسناد مناقصه خرید یک عدد هدوال آسیاب گلوله ای

مناقصه خرید یک عدد هدوال آسیاب گلوله ای

مناقصه خرید هدوال